Privacyverklaring

Stichting Urgente Noden Weert (SUN Weert) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

SUN Weert
info@sunweert.nl 

Mevrouw Simone Vullers is de Functionaris Gegevensbescherming van SUN Weert. Zij is te bereiken via info@sunweert.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SUN Weert verwerkt persoonsgegevens om te bepalen of noodhulp zal worden verstrekt. De hulpverlener verstrekt de gegevens betreffende de belanghebbende aan SUN Weert, als er een aanvraag voor noodhulp wordt gedaan. Door het invullen van de benodigde gegevens en het versturen van de aanvraag bevestigt de hulpverlener dat hij namens de belanghebbende toestemming verleent dat SUN Weert deze gegevens verwerkt en bewaart.
SUN Weert verwerkt de persoonsgegevens van de belanghebbende, die in het aanvraagformulier worden ingevuld, waaronder:

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • gezinssamenstelling
  • financiële gegevens
  • het doel waarvoor noodhulp wordt aangevraagd,  het gewenste bedrag en een motivatie
  • de contactgegevens van de hulpverlener
  • overige persoonsgegevens die de hulpverlener actief verstrekt of namens deze verstrekt worden, bijvoorbeeld in mail of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

SUN Weert verwerkt persoonsgegevens om te kunnen bepalen of de ingediende aanvraag leidt tot verstrekking van een gift. De contactgegevens van de hulpverlener worden bij de aanvraag bewaard om te weten door/via wie de aanvraag is gedaan, om hem/haar te laten weten of de aanvraag is goed- of afgekeurd en om de afhandeling van de noodhulp via de hulpverlener te laten plaatsvinden.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

SUN Weert bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Aangezien het voor de beoordeling van aanvragen van belang is te weten of er al eerder noodhulp is verstrekt en welke hulpverlener daarbij betrokken was, worden ook na afhandeling van de aanvraag gegevens bewaard. SUN Weert hanteert voor persoonsgegevens een bewaartermijn van 6 jaar. Daarna worden eerdere aanvragen niet meer van belang geacht voor de beoordeling van een nieuwe aanvraag.

Alle gegevens worden digitaal bewaard en zijn alleen in te zien door de medewerkers en bestuur van SUN Weert, met gebruik van een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Alle aanvraagformulieren worden via de site versleuteld verzonden en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving in het kader van privacybescherming.

Gegevens ten behoeve van de financiële administratie worden bewaard in overeenstemming met de daarvoor geldende termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SUN Weert verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende, tenzij zij daartoe als gevolg van wettelijke bepalingen wordt verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De belanghebbende heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de belanghebbende het recht om zijn/haar toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door SUN Weert. De belanghebbende kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@sunweert.nl. Beide verzoeken dienen te zijn vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende.  De MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) mag ter bescherming van de privacy zwart worden gemaakt. SUN Weert reageert binnen vier weken, op dit verzoek.

SUN Weert wijst belanghebbenden op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe SUN Weert persoonsgegevens beveiligt

SUN Weert neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een belanghebbende de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SUN Weert op via info@sunweert.nl.