Beleidsplan 2023-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN 2023 - 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tungeler Dorpsstraat 88

6005 RK Weert

info@sunweert.nl

www.sunweert.nl

Kamer van koophandel 76672735

 

 

14 december 2022

 
 1. Missie en visie

 

Mensen met een laag besteedbaar inkomen kunnen onverwachte kosten vaak niet opvangen door gebrek aan reserves. Hierdoor kan een stabiele situatie, waarin mensen het (net) redden, veranderen in een problematische situatie, waar mensen moeilijk uitkomen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit landelijke cijfers dat van de huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociale minimum, jaarlijks 8% een keer in een urgente noodsituatie belandt. Ook met een hoger inkomen kunnen mensen onder omstandigheden in financiële nood komen. Bestaande voorzieningen kunnen daardoor voorwaarden en procedures niet altijd (tijdig) een oplossing voor bieden. SUN Weert is opgericht om knellende situaties bij belanghebbenden uit de gemeente Weert te verlichten en daarmee ernstiger gevolgen te voorkomen. SUN Weert is een fonds dat (financiële) hulp biedt bij urgente nood, waar (wettelijke) regelingen niet (tijdig) in voorzien. Door de beschikbaarheid van fondsen, een eenvoudige aanvraagprocedure en een snelle afhandeling zorgt SUN Weert er samen met gemeente, donateurs en hulpverleners of dienstverleners voor dat inwoners van gemeente Weert niet tussen wal en schip hoeven te raken.

 

Inwoners van Weert kunnen via hulpverleners of dienstverleners noodhulp aanvragen bij SUN Weert. De aanvraag door tussenkomst van een hulpverlener of dienstverlener waarborgt dat de gift ook daadwerkelijk besteed wordt aan de leniging van de nood. De begeleiding van de hulpverlening / dienstverlener bevordert de weg naar (financiële) stabiliteit en zelf verantwoordelijk functioneren.

 

SUN Weert biedt op deze wijze een voorziening voor inwoners van Weert die in urgente financiële nood verkeren. Daarmee tracht SUN Weert grote(re) financiële problemen te voorkomen. Zo nodig kan binnen 24 uur een gift worden verstrekt. Deze aanpak kan zowel persoonlijk leed als (maatschappelijke) schade voorkomen.

 

Door tussenkomst van een hulpverlener of dienstverlener kan een aanvraag voor een gift worden gedaan via de website van SUN Weert. Bij het al dan niet toekennen van giften hanteert SUN Weert de volgende criteria:

 • een hulpverlener of dienstverleners (organisatie) dient de aanvraag in;
 • de belanghebbende is inwoner van de gemeente Weert;
 • deze belanghebbende verkeert in een urgente financiële noodsituatie;
 • de gift dient ter dekking van nog te maken kosten;
 • een vergelijkbare aanvraag is niet eerder ingediend;
 • de gift maakt het verschil bij verbetering van het perspectief van de belanghebbende.

 

In beginsel is het maximaal uit te keren bedrag € 750,- In het bestuursreglement zijn afspraken gemaakt dat aanvragen > € 750,- door het bestuur worden beoordeeld. De aanvragende hulpverlener of dienstverlener wordt geïnformeerd over de beslissing.

 

 1. Strategie

 

SUN Weert is eind 2019 opgericht in navolging van SUN-noodhulp-bureaus in andere gemeenten in Nederland (zie www.sunnederland.nl). De gemeente Weert neemt de bureaukosten voor haar rekening, waaronder het salaris van de coördinator. Via de coördinator worden de aanvragen ingediend en afgehandeld. Om ook op langere termijn giften te kunnen blijven verstrekken worden donaties geworven bij onder andere lokale organisaties, ondernemers en particulieren. Omdat de noden van belanghebbenden niet enkel financieel zullen zijn, kunnen donaties ook zaken in natura of diensten betreffen, zoals een gratis (tandarts)behandeling of een fiets.

 

Om zolang daar behoefte aan is, giften te kunnen doen, is vereist dat:

 • er voldoende middelen (donaties) worden geworven, dus dat fondsen, charitatieve instellingen, organisaties en particulieren SUN Weert kennen en bereid zijn incidenteel of periodiek giften te verstrekken;
 • hulpverleners en dienstverleners SUN Weert kennen, op de hoogte zijn van de toekenningscriteria en de aanvraagprocedure;
 • SUN Weert een snelle en adequate aanvraag- en besluitvormingsprocedure hanteert.

Doordat de gemeente Weert zorg draagt voor de bureaukosten, kunnen donaties voor meer dan 90% worden aangewend voor de belanghebbenden.

 

3.       Doelstellingen

 

SUN Weert beoogt in de periode waarop dit beleidsplan betrekking heeft, de volgende doelstellingen te behalen.

 

Verstrekking giften

SUN Weert heeft contact met alle in Weert actieve hulp- en dienstverlening organisaties en blijft de doelstelling van SUN Weert onder de aandacht brengen. Zo blijft bekend wat SUN Weert doet, voor wie, onder welke voorwaarden en hoe. De individuele hulpverleners of dienstverleners zijn voorgelicht over de mogelijkheden om giften aan te vragen bij SUN Weert. De huidige aanvraagprocedure verloopt naar wens en de coördinator heeft actief contact met de organisaties en individuele hulpverleners. Er is een actueel bestand met hulp- en dienstverlening organisaties die (in elk geval) een gift kunnen aanvragen. Nieuwe organisaties/hulpverleners worden na beoordeling toegevoegd aan het bestand. Aanvragen worden snel en adequaat afgedaan; een eventuele afwijzing wordt gemotiveerd teruggekoppeld aan de aanvragende hulpverlener of dienstverlener. SUN Weert richt in haar communicatie ook op de zogenaamde doorverwijzers: partijen die weliswaar niet zelf namens hun cliënten aanvragen kunnen doen, maar hen wel kunnen wijzen op de mogelijkheden die SUN Weert biedt, dit zijn bijvoorbeeld huisartsen, de woningcorporatie en de voedselbank.

 

Fondsenwerving

SUN Weert benadert charitatieve vermogensfondsen, serviceclubs, charitatieve en kerkelijke instellingen, om hen bekend te maken met de doelstelling en de werkwijze van SUN Weert. Er worden contacten onderhouden met (potentiële) donateurs, en resultaten worden periodiek bekend gemaakt. Er wordt overleg gezocht met andere organisaties met een vergelijkbare doelstelling; dat om een samenwerking te bespreken. SUN Weert houdt jaarlijks contact met fondsen/instellingen die eerder een donatie hebben toegekend. Dit doet zij ook in de periodes dat er niet direct een donatie noodzakelijk is.

 

Communicatie activiteiten SUN Weert

SUN Weert benut (sociale) media om haar doel en werkwijze bekend te maken en te houden bij het publiek. Daarbij is het niet alleen van belang om hulpbehoevenden en belangenorganisaties bekend te maken met het bestaan van SUN Weert en potentiële sponsoren te vinden, maar ook om de Weerter samenleving te attenderen op de problematiek van inwoners waarop SUN Weert zich richt. Ook verstrekt SUN Weert informatie om een signaalfunctie binnen de Weerter gemeenschap te activeren. Daarbij wordt SUN Weert ondersteund door de gemeente Weert en werkt zij samen met SUN Nederland. Met de armoede coördinator van Gemeente Weert en de betrokken wethouder heeft SUN Weert actief contact.

 

Structurele problemen

Door contact te hebben en te houden met de in Weert actieve hulp- en dienstverlening organisaties worden structurele problemen gesignaleerd. Ten minste twee keer per jaar is er overleg met de gemeente over gesignaleerde ontwikkelingen en brengt SUN Weert advies uit over mogelijke verbeteringen voor het beleid op basis van de aanvragen die zijn binnengekomen. SUN Weert zet bij haar aanvragen en giften geen sociaal leenfonds in.

4.       Organisatie

 

SUN Weert maakt geen gebruik van een kantoor- of bezoekruimte. De stichting zelf is statutair gevestigd op het adres van de secretaris. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website, www.sunweert.nl.

Aan SUN Weert is ANBI-status toegekend waardoor giften voor bedrijven en – onder voorwaarden - voor particulieren aftrekbaar zijn. SUN Weert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76672735. SUN Weert gaat conform de privacywetgeving zorgvuldig om met persoonsgegevens en beschikt over een privacyverklaring. Ook is er een integriteitsplan en Bestuursreglement opgesteld.

 

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit 5 leden verdeeld over de volgende functies:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

De bestuursleden staan ingeschreven in de KvK en in het UBO register als hoger leidinggevende.

 

De coördinator is een medewerkster vanuit Algemeen Maatschappelijk Werk waarbij de gemeente Weert haar inzet betaald. 

 

Op de website staat vermeld hoe en wanneer de coördinator bereikbaar is. Deze is het eerste aanspreekpunt van SUN Weert en verantwoordelijk voor het  wegen, van advies voorzien,  beoordelen en afhandelen van aanvragen, voor de realisatie van diverse uitvoerende- en administratieve taken en voor het adviseren van het bestuur.

5.       Financiën

 

Het bestuur legt jaarlijks via een openbaar jaarverslag verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Een accountantscontrole maakt hier onderdeel van uit. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.sunweert.nl.