Beleidsplan 2020-2022

1.  Missie en visie

Mensen met een laag besteedbaar inkomen kunnen onverwachte kosten vaak niet opvangen door gebrek aan reserves. Hierdoor kan een stabiele situatie, waarin mensen het (net) redden, veranderen in een problematische situatie, waar mensen moeilijk uitkomen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit landelijke cijfers dat van de huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociale minimum, jaarlijks 8% een keer in een urgente noodsituatie belandt. Ook met een hoger inkomen kunnen mensen onder omstandigheden in financiële nood komen. Bestaande voorzieningen kunnen daar door voorwaarden en procedures niet altijd (tijdig) een oplossing voor bieden. SUN Weert is opgericht om knellende situaties bij belanghebbenden uit de gemeente Weert te verlichten en daarmee ernstiger gevolgen te voorkomen. SUN Weert is een fonds dat (financiële) hulp biedt bij urgente nood, waar (wettelijke) regelingen niet (tijdig) in voorzien. Door de beschikbaarheid van fondsen, een eenvoudige aanvraagprocedure en een snelle afhandeling zorgt SUN er samen met gemeente, donateurs en hulpverleners of dienstverleners voor dat niemand meer tussen wal en schip hoeft te raken.

Inwoners van Weert kunnen via hulpverleners of dienstverleners noodhulp aanvragen bij SUN Weert. De aanvraag door tussenkomst van een hulpverlener of dienstverlener waarborgt dat de gift ook daadwerkelijk besteed wordt aan de leniging van de nood. De begeleiding van de hulpverlening / dienstverlener bevordert de weg naar (financiële) stabiliteit en zelfverantwoordelijk functioneren.

SUN Weert biedt op deze wijze een voorziening voor inwoners van Weert die in urgente financiële nood verkeren. Daarmee tracht SUN Weert grote(re) financiële problemen te voorkomen. Zo nodig kan binnen 24 uur een gift worden verstrekt. Deze aanpak kan zowel persoonlijk leed als (maatschappelijke) schade voorkomen.

Door tussenkomst van een hulpverlener of dienstverlener kan een aanvraag voor een gift worden gedaan via de website van SUN Weert. Bij het al dan niet toekennen van giften hanteert SUN Weert de volgende criteria:

 • een hulpverlener of dienstverlener(sorganisatie) dient de aanvraag in;
 • de belanghebbende is inwoner van de gemeente Weert;
 • deze belanghebbende verkeert in een urgente financiële noodsituatie;
 • de gift dient ter dekking van nog te maken kosten;
 • een vergelijkbare aanvraag is niet eerder ingediend;
 • de gift maakt het verschil bij verbetering van het perspectief van de belanghebbende.
   
  In beginsel is het maximaal uit te keren bedrag € 750,-. Door tussenkomst van SUN Weert kunnen ook goederen of diensten (door donateurs) worden verstrekt aan de belanghebbende, waarbij dan mogelijk een bruikleenovereenkomst wordt afgesloten. De aanvragende hulpverlener of dienstverlener wordt geïnformeerd over de beslissing.


2.  Strategie

SUN Weert is eind 2019 opgericht in navolging van SUN-noodhulp-bureaus in andere gemeenten in Nederland (zie www.sunnederland.nl). De gemeente Weert neemt de bureaukosten voor haar rekening, waaronder het salaris van de coördinator. Via de coördinator worden de aanvragen ingediend en afgehandeld. Om ook op langere termijn giften te kunnen blijven verstrekken worden donaties geworven bij onder andere lokale organisaties, ondernemers en particulieren. Omdat de noden van belanghebbenden niet enkel financieel zullen zijn, kunnen donaties ook zaken in natura of diensten betreffen, zoals een gratis (tandarts)behandeling of een fiets.

Om zolang daar behoefte aan is, giften te kunnen doen, is vereist dat:

 • er voldoende middelen (donaties) worden geworven, dus dat fondsen, charitatieve instellingen, organisaties en particulieren SUN Weert kennen en bereid zijn incidenteel of periodiek giften te verstrekken;
 • hulpverleners en dienstverleners SUN Weert kennen, op de hoogte zijn van de toekenningscriteria en de aanvraagprocedure;
 • SUN Weert een snelle en adequate aanvraag- en besluitvormingsprocedure hanteert.
  Doordat de gemeente Weert zorg draagt voor de bureaukosten, kunnen donaties voor meer dan 90% worden aangewend voor de belanghebbenden.
   

3.  Toekomst

Dit beleidsplan heeft betrekking op de start van SUN Weert. Het bureau beoogt in de periode waarop dit beleidsplan betrekking heeft, de volgende doelstellingen te behalen.

Doel gericht op het verstrekken van giften
In 2020 legt SUN Weert contact met alle in Weert actieve hulp- en dienstverleningsorganisaties, om bekend te maken wat SUN Weert doet, voor wie, onder welke voorwaarden en hoe. De individuele hulpverleners of dienstverleners zullen worden voorgelicht over de mogelijkheden om giften aan te vragen bij SUN Weert. De aanvraagprocedure wordt beproefd en zo nodig aangepast. Er komt een lijst met hulp- en dienstverleningsorganisaties die (in elk geval) een gift kunnen aanvragen, en er wordt beoordeeld welke organisaties aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Aanvragen worden snel en adequaat afgedaan; eventuele afwijzingen worden gemotiveerd teruggekoppeld aan de aanvragende hulpverlener of dienstverlener. SUN Weert zal zich in haar communicatie ook richten op de zogenaamde doorverwijzers: partijen die weliswaar niet zelf namens hun cliënten aanvragen kunnen doen, maar hen wel kunnen wijzen op de mogelijkheden die SUN Weert biedt, zoals huisartsen, de woningcorporatie, de Voedselbank.

Doel gericht op het werven van donaties
In 2020 benadert SUN Weert charitatieve vermogensfondsen, serviceclubs, charitatieve en kerkelijke instellingen, om hen bekend te maken met de doelstelling en de werkwijze van SUN Weert. Er worden contacten onderhouden met (potentiële) donateurs, en resultaten worden periodiek bekend gemaakt. Er wordt overleg gezocht met andere organisaties met een vergelijkbare doelstelling, om een samenwerking te bespreken.

Doel gericht op het vergroten van de bekendheid
SUN Weert zal (sociale) media benutten om haar doel en werkwijze bekend te maken bij het publiek. Daarbij is het niet alleen van belang om hulpbehoevenden en belangenorganisaties bekend te maken met het bestaan van SUN Weert en potentiële sponsoren te vinden, maar ook om de Weerter samenleving te attenderen op de problematiek waarop SUN Weert zich richt. Ook zal SUN Weert informatie verstrekken om een signaalfunctie binnen de Weerter gemeenschap te activeren. Daarbij zal SUN Weert ondersteund worden door de gemeente Weert, en samenwerken met SUN Nederland.

Doel gericht op het signaleren van structurele problemen
Door contact te hebben en te houden met de in Weert actieve hulp- en dienstverleningsorganisaties worden structurele problemen gesignaleerd. Ten minste twee keer per jaar is er overleg met de gemeente over gesignaleerde ontwikkelingen en brengt SUN Weert advies uit over mogelijke verbeteringen voor het beleid op basis van de aanvragen die zijn binnen gekomen. Onderzocht wordt of er ook behoefte is aan een sociaal leenfonds.
 

4.  Organisatie

SUN Weert is gevestigd in Cwartier te Weert, Beekstraat 54. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar het voorblad. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website, www.sunweert.nl. SUN Weert heeft ANBI-status aangevraagd waardoor giften voor bedrijven en – onder voorwaarden - voor particulieren aftrekbaar zullen zijn. SUN Weert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76672735. SUN Weert zal conform de privacywetgeving zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit de volgende personen:

de heer Ger Verstegen, voorzitter,
mevrouw Antoinette Roos, secretaris,
de heer Jan Karel Jobse, penningmeester,
de heer Harry Coolen, lid, en
mevrouw Sylvia Kuipers, lid.

De coördinator is mevrouw Ellis Pustjens. 

Via de website wordt bekend gemaakt hoe en wanneer de coördinator bereikbaar is. Deze is het eerste aanspreekpunt van SUN Weert en verantwoordelijk voor het  wegen, van advies voorzien,  beoordelen en afhandelen van aanvragen, voor de realisatie van diverse uitvoerende- en administratieve taken en voor het adviseren van het bestuur.
 

5.  Financiën

Het bestuur legt jaarlijks via een openbaar jaarverslag verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Een accountantscontrole maakt hier onderdeel van uit. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.sunweert.nl.